Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

De praktijk wordt uitgeoefend door mr. N. Assouiki handelend onder de naam Advocatenkantoor Assouiki.

De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt tevens bedongen ten behoeve van alle voor Advocatenkantoor Assouiki werkzame personen, daaronder begrepen vroegere medewerkers alsmede hun eventuele erfgenamen voorzover deze aansprakelijk worden gehouden op een tijdstip dat zij niet meer voor Advocatenkantoor Assouiki werkzaam zijn, alsook ten behoeve van alle personen die bij een uitvoering van een opdracht door Advocatenkantoor Assouiki worden ingeschakeld.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Assouiki en haar opdrachtgevers alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.

Artikel 2 De opdracht

Opdrachten zullen uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever worden uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de door Advocatenkantoor Assouiki verrichte werkzaamheden geen rechten of aanspraken jegens Advocatenkantoor Assouiki ontlenen.

Het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 Inschakeling van derden door Advocatenkantoor Assouiki

Het inschakelen door Advocatenkantoor Assouiki van derden zal, voorzover mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever. Advocatenkantoor Assouiki is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. Indien deze derden aansprakelijkheid in verband met de door hen te verrichten werkzaamheden willen beperken dan is Advocatenkantoor Assouiki middels aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, gemachtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de opdrachtgever te accepteren.

Artikel 4 Beperking aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Assouiki is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Advocatenkantoor Assouiki wordt betaald, vermeerderd met het eigen risico dat Advocatenkantoor Assouiki in verband met die verzekering draagt. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Advocatenkantoor Assouiki in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte honorarium exclusief overige kosten.

Artikel 5 Het honorarium

Het honorarium kan worden bepaald aan de hand van een drietal elementen, te weten:

het afgesproken uurtarief;

het aantal aan de zaak bestede uren. Op verzoek van de cliënt worden tussentijdse urenverantwoordingen kosteloos toegezonden;

Er zal worden onderzocht of de opdrachtgever in aanmerking komt voor door de Nederlandse Staat gefinancierde rechtshulp. Mocht het verzoek daartoe door de Raad voor Rechtsbijstand worden afgewezen, dan zal volgens het vooraf afgesproken uurtarief rechtshulp worden verleend. Ingeval van gefinancierde rechtshulp vindt er, overeenkomstig artikel 34 g Wet op de Rechtsbijstand, behoudens bij straf- en vreemdelingenzaken, een resultaatsbeoordeling plaats.

Indien de Raad voor Rechtsbijstand de toevoeging om deze reden intrekt, geldt het vooraf afgesproken uurtarief over de verrichtte werkzaamheden. Indien bij de (definitieve) vaststelling door de Raad voor Rechtsbijstand (achteraf) blijkt dat er geen recht bestaat op gefinancierde rechtshulp, dan zal het overeengekomen uurtarief gelden over alle verrichte werkzaamheden, eventueel verminderd met het bedrag dat de opdrachtgever aan de Raad voor Rechtsbijstand verschuldigd is en dat Advocatenkantoor Assouiki ontvangen heeft van de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 6 Tussentijdse en/of einddeclaratie

Afhankelijk van het verloop van de zaak kan de advocaat er voor kiezen om een voorschot, tussentijdse- of een einddeclaratie op te stellen. Deze declaraties zijn voorzien van een specificatie. Bij deze declaraties geldt een betalingstermijn van zeven dagen. Betaling van voorschotten/declaraties dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de daartoe gestelde betalingstermijnen.

Artikel 7 Voorschot

Advocatenkantoor Assouiki behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden aan te vangen na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschotbedrag. De betalingstermijn van een voorschotnota bedraagt drie dagen. Er kunnen tweede en opvolgende voorschotnota’s in rekening gebracht worden.

Artikel 8 Verschotten

Naast het honorarium worden zogenaamde verschotten in rekening gebracht. Verschotten zijn door de advocaat ten behoeve van de zaak gedane uitgaven zoals deurwaarderskosten, griffierechten, uittrekselkosten, vertaalkosten, kosten van getuigen/deskundigen, eventuele reis- en verblijfskosten, enzovoort. In gevallen waarbij door de wet vereiste inschakeling van een procureur in een ander arrondissement plaatsvindt, wordt het zogenaamde procureurssalaris, te vermeerderen met BTW eveneens in rekening gebracht. Een en ander tenzij er wordt gewerkt op basis van gefinancierde rechtshulp, en deze kosten onder de vergoeding daarvan vallen.

Artikel 9 Te late betaling

Bij niet tijdige betaling wordt aanspraak gemaakt op een vertragingsrente van 1,5% per maand. Tevens wordt alsdan aanspraak gemaakt op een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. Dit bedrag is gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom, te vermeerderen met genoemde vertragingsrente.

Indien een voorschotnota en/of een declaratie niet tijdig wordt voldaan, is de advocaat gerechtigd zonder ingebrekestelling en/of sommatie zijn/haar werkzaamheden te staken totdat volledige betaling is ontvangen. Eventuele gevolgen van het staken van de werkzaamheden komen geheel voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 10 Archivering

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Advocatenkantoor Assouiki teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

Artikel 11 Derdengelden

Gelden die Advocatenkantoor Assouiki ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Assouiki waarbij het beheer wordt gedaan zoals vermeld in de statuten van de stichting.

Artikel 12 Toepasselijkheid klachten- en geschillenregeling advocatuur

Klachten worden afgewikkeld conform de interne klachtenregeling

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op de rechtsverhoudingen tussen Advocatenkantoor Assouiki en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Advocatenkantoor Assouiki en haar opdrachtgevers. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement van Advocatenkantoor Assouiki.