Tips bij aanhouding en verhoor

Als u op heterdaad wordt betrapt op het plegen van een misdrijf, zult u meegenomen worden naar het politiebureau om verhoord te worden, en in geval van buiten heterdaad krijgt u daartoe een uitnodiging. Dit eerste verhoor is het meest belangrijke verhoor en veel verdachten leggen meteen een belastende verklaring voor zichzelf af. Een eenmaal gedane verklaring kan moeilijk meer onderuit gehaald worden. Het intrekken van een verklaring, zoals in andere landen, is in Nederland niet mogelijk!

Tips bij verhoor door de recherche of politie:

U bent niet tot antwoorden verplicht. Iedere verdachte heeft het recht om te zwijgen. Beroep u op uw zwijgrecht totdat u in de gelegenheid bent geweest om advocaat mr N. Assouiki te raadplegen. Verklaren kunt u namelijk altijd nog.

Heeft u een dagvaarding ontvangen?

Het Openbaar Ministerie kan u in staat van beschuldiging stellen; de Officier van Justitie kan u kort gezegd het verwijt maken dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. In dat geval kan de officier van justitie u ter verantwoording roepen bij de rechter. De Officier van Justitie zal u dan een dagvaarding toesturen. Wij adviseren u dan zo spoedig mogelijk contact met mr N. Assouiki op te nemen.
Na ontvangst van de dagvaarding moet u op enig moment verschijnen bij de meervoudige kamer of de politierechter. Bij de meervoudige kamer vinden doorgaans de zwaardere, ernstigere en meer complexe zaken plaats. Te denken valt aan ernstige geweldsdelicten of zedenzaken.
Bij de politierechter worden doorgaans de eenvoudigere kwesties behandeld, zoals winkeldiefstal of een eenvoudige mishandeling.
In alle gevallen geldt dat u vóór, tijdens en na de zitting recht heeft op rechtsbijstand . Strafrechtadvocaat mr N. Assouiki bestudeert alle stukken die betrekking hebben op het dossier en spreekt deze met u door. U wordt volledig geïnformeerd, geadviseerd en voorbereid op de terechtzitting. Tijdens de zitting behartigt mr N. Assouiki uw belangen graag.

Strafbeschikking

Het is mogelijk dat u in bepaalde gevallen een transactie (geldboete) of strafbeschikking aangeboden krijgt en niet voor de rechter hoeft te komen. Naast de rechter is de Officier van Justitie namelijk ook bevoegd straffen op te leggen krachtens de Wet OM-afdoening. In de strafbeschikking vindt u welk strafbaar feit u gepleegd hebt en wat de straf is. Als u de transactie betaalt of de strafbeschikking uitvoert dan is de zaak hiermee afgedaan en hoeft u niet naar de rechter. Wij raden u echter aan om een dergelijke transactie of strafbeschikking altijd voor te leggen aan strafrechtadvocaat mr N. Assouiki. In de meeste gevallen is het namelijk raadzaam om verzet tegen een strafbeschikking in te stellen. Voor strafbeschikkingen is namelijk bepaald dat deze deel gaan uitmaken van uw justitiële documentatie (strafblad). In bijna alle gevallen dat er verzet wordt ingesteld biedt de politierechter ruimte voor uw verweer en de mogelijkheid om tot een vrijspraak of een aanzienlijk lagere straf te komen. Uw rechtsbescherming biedt in dat kader meer garanties .

Schadevergoeding na vrijspraak?

Indien u als verdachte wordt vrijgesproken, dan wel ontslagen wordt van alle rechtsvervolging, of schuldig wordt verklaard zonder oplegging van een straf of maatregelen, kan Advocatenkantoor Assouiki altijd een schadevergoeding voor u aanvragen. Voorwaarde is wel dat de vrijspraak/ontslag van alle rechtsvervolging onherroepelijk is geworden. Dit betekent dat de uitspraak definitief moet zijn en er geen mogelijkheden meer zijn om de zaak nogmaals voor een andere rechter aan te brengen. Het verzoek om schadevergoeding moet echter wel worden ingediend binnen drie maanden nadat de uitspraak onherroepelijk is geworden. Het verzoek moet worden ingediend door de ex-verdachte of door zijn erfgenamen. De kosten van rechtsbijstand komen bovendien in dat geval eveneens voor vergoeding in aanmerking. Als u een strafbeschikking heeft ontvangen, dan kunt u daartegen in verzet. Binnen twee weken na ontvangst van de strafbeschikking moet u verzet instellen bij de officier van justitie. Dit moet schriftelijk of in persoon bij de rechtbank. Mr. N. Assouiki kan dit voor u doen. Uw verzet wordt vervolgens aan de rechter voorgelegd. Daarnaast kan de officier van justitie ook zelf het verzet intrekken of wijzigen. Tijdens de verzetprocedure wordt de straf bovendien niet ten uitvoer gelegd.
Wenst u advies of bijstand, of heeft u verdere vragen? Neem gerust contact met ons op.

Werkwijze

Persoonlijk contact staat bij Advocatenkantoor Assouiki voorop: uw zaak is onze zaak. Wij bouwen graag aan een duurzame relatie waarin u uw zorgen uit handen kunt geven. Snelheid, kwaliteit, en professionaliteit staan daarbij centraal.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Kunt u geen advocaat betalen en zoekt u juridisch advies of een advocaat om u bij te staan? Via de Raad voor Rechtsbijstand wordt gesubsidieerde rechtshulp verleend aan mensen met een laag inkomen. De advocaat kijkt altijd samen met u of u in aanmerking kunt komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, ook wel toevoeging of Pro Deo advocaat of advocaat van onvermogen genoemd. De inschakeling van een Pro Deo advocaat is (vrijwel) helemaal gratis. De kosten van uw Pro Deo advocaat worden vergoed door de overheid. Juridische bijstand van een advocaat is ook in het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand niet helemaal gratis. Er is een eigen bijdrage die afhangt van de hoogte van uw inkomen.Deze eigen bijdrage betaalt u aan uw advocaat. Deze krijgt het andere deel van zijn tarief vergoed via de Raad voor Rechtsbijstand. Als u niet in aanmerking komt voor rechtsbijstand of als de werkzaamheden niet onder de gesubsidieerde rechtsbijstand vallen zal de advocaat een tarief in rekening brengen.

Klachtenprocedure

Ontevreden over onze dienstverlening?
Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. N. Assouiki, en in het andere geval tot mr Matze, advocaat te Breda.
Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Ons kantoor zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Adressen
Gegevens kantoorklachtenfunctionaris
Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10
Postbus 90600
2509 LP Den Haag